Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost con4PAS, a.s., se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 27111598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19783

(„Společnost”)

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:

  1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 9. listopadu 2016 o změně stanov Společnosti týkající se přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie, přičemž uvedené rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno a nabylo účinnosti dne 9. listopadu 2016.
  1. Akcionáři Společnosti jsou povinni odevzdat stávající akcie emitované Společností z důvodu jejich přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tj. do 14. ledna 2017. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00.
  1. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.
  1. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie těchto akcionářů zaevidovány.

 

con4PAS, a.s.