Politika proti korupci a úplatkářství

Cíle

Cílem tohoto dokumentu je posílit pozici con4PAS, a.s. (dále jen con4PAS) v boji a prevenci proti korupci při jejích aktivitách a činnostech a nastínit přijatá a předpokládaná opatření k dosažení těchto cílů.

Čestné a poctivé jednání a etické hodnoty con4PAS jsou součástí jejího Etického kodexu. Lze je vystihnout zkratkou PZO. PZO znamená profesionalitu, zdvořilost a otevřenost, tři vzájemně provázané vlastnosti, které jsou vysvětleny v prohlášení hlavních firemních cílů con4PAS.

Tento Etický kodex je základem pro vydávání konkrétních pokynů, jako jsou například compliance pravidla con4PAS.

Hodnoty con4PAS vycházejí z vědomí, že je třeba zachovávat profesionalitu prostřednictvím dobré pověsti, při dodržování pravidel hospodářské soutěže a respektování pracovních podmínek. Přímá či nepřímá nabídka, platba (finanční plnění), žádost o úplatek nebo přijetí jakékoliv formy úplatku jsou nepřijatelnými praktikami.

Zaměstnanci se musejí vyvarovat střetům zájmů, které mohou nastat při poskytování investičních nebo doplňkových služeb klientovi tam, kde existuje významné riziko poškození zájmů jednoho nebo několika klientů.

Veškeré obchodní transakce musejí zohledňovat pravidla a předpisy con4PAS. Kromě toho v rámci této politiky con4PAS vydává zákaz plateb (finančního plnění) k urychlení běžných nebo obvyklých úředních úkonů a chce zajistit, aby je neposkytovali ani zaměstnanci a dodavatelé.

con4PAS od svých pracovníků očekává, že budou při výkonu své práce dodržovat zavedená pravidla a hájit zájmy skupiny, stejně tak bdělost ve vztahu k možné trestné činnosti, vážným porušením pravidel nebo předpisů nebo podezřením na jednání, která jsou popsána v politice pro ochranu oznamovatelů a jinde.

Firemní politika proti korupci a úplatkářství je podpořena řadou struktur a postupů vyvinutých na různých úrovních skupiny tak, aby bylo zajištěno splnění cílů této politiky.

 

Působnost

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance con4PAS, subjekty, aktivity, činnosti i dodavatele. Následně pokrývá jednání pracovníků con4PAS a veškerých osob nebo subjektů, které tuto činnost realizují nebo zastupují con4PAS v jakékoliv funkci. Tato politika vyjadřuje postoj con4PAS ke korupci, podvodným nebo nátlakovým praktikám při výkonu obchodní činnosti. Tyto praktiky mohou zahrnovat úplatkářství s cílem ovlivnit přidělení zakázky, krádež nebo zneužití veřejného majetku, falšování účetnictví k zastření převodu veřejných prostředků na soukromé účty, zneužití důvěrnosti nebo zpřístupnění utajených informací s cílem pomoci přátelům nebo příbuzným.

 

Korupce, úplatkářství a přijímání darů

con4PAS bude uplatňovat politiku nulové tolerance tam, kde na základě šetření zjistí, že se její pracovníci, konzultanti nebo osoby jednající jako její zástupci podíleli na korupčních, podvodných nebo nátlakových praktikách. con4PAS nebude v žádném případě u svých zaměstnanců tolerovat spoluúčast na korupčním jednání tak, jak jej definuje tato politika.

Každý subjekt con4PAS je povinen přijmout politiku v oblasti přijímání darů a provizí ze strany svých zaměstnanců, svázanou s politikou skupiny v oblasti darů. Jakékoliv takové jednání bude náležitě řešit příslušné oddělení skupiny.

con4PAS netoleruje ani nepřivírá oči nad jakoukoliv formou darů politicky nebo veřejně činným osobám nebo politickým stranám, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

con4PAS nebude v žádném případě u svých zaměstnanců tolerovat udělení pokynu, doporučení nebo toleranci ke korupčnímu jednání zaměstnance ze strany nadřízeného. con4PAS nebude tolerovat případy, kdy odmítnutí se dopustit korupčního jednání zaměstnancem, mu způsobí újmu v rámci organizace.

Platby (finanční plnění) za účelem urychlení běžného nebo obvyklého úředního úkonu jsou v zásadě zakázány. Pokud se těmto platbám nebude možnost vyhnout, je třeba tuto skutečnost bezprostředně ohlásit managementu con4PAS a dozorčí radě. Vrcholové vedení přijalo politiku ohledně přijímání darů a provizí zaměstnanci con4PAS.

Jakýkoliv případ korupce nebo neplnění požadavků dle litery nebo v duchu zákona nebo této politiky bude potrestán v souladu s příslušnou pracovní smlouvou a místními pracovněprávními předpisy dotčeného subjektu.

 

Ochrana oznamovatelů

V souladu s touto politikou na ochranu oznamovatelů umožnila con4PAS svým zaměstnancům ohlásit možné podvodné jednání nebo jinou hrubou nedbalost v co nejranější fázi beze strachu z odvety. Na jejím základě se oznamovatelům dostává ujištění, že jejich podnětům bude věnována náležitá pozornost a že budou řádně vyšetřeny.

Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby nejprve používali běžné ohlašovací kanály a uchylovali se k této politice, pouze pokud tyto běžné kanály nelze použít.

Zaměstnanci se musí zdržet zneužívání oznamovacího postupu a tím úmyslného poškozování jiných osob. Obvinění vyslovena s nekalým nebo nactiutrhačným úmyslem budou náležitě potrestána.

Politika con4PAS v oblasti oznamování škodlivého jednání se vztahuje na veškeré druhy podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti ve vztahu k hrubým porušením interních i externích předpisů, nebo pravidel proti zneužívání trhu, zneužívání informací v obchodním styku, porušení bankovního tajemství nebo důvěrnosti pokud jde o pojistné záležitosti, praní špinavých peněz, krádeže, podvodné jednání, korupci a úplatkářství.

con4PAS zaručuje, že oznamovatel, který v dobré víře ohlásí podvodné jednání nebo hrubou nedbalost, nebude čelit negativním následkům z důvodu podání takového podnětu v souladu s politikou.

Management a dozorčí rada con4PAS odpovídá za sledování fungování této politiky a za zajištění vytvoření oznamovacích kanálů a směrnic.

 

Prevence, monitoring a detekce

Management a dozorčí rada con4PAS odpovídá za prevenci compliance rizik nebo škod, které mohou vyplývat z nedodržení shody s platnými právními předpisy, nařízeními a vnitřními pravidly spadajícími do působnosti funkce compliance nebo do působnosti přidělené této funkci vrcholovým vedením. Představenstvo, eventuálně prostřednictvím výboru auditu, každoročně posuzuje na základě zprávy kontrolu compliance rizik. Vrcholové vedení odpovídá za vytvoření této funkce, vypracování a implementaci politiky integrity, kontrolu přiměřenosti skupinových politik a jejich dodržování.

Management a dozorčí rada con4PAS provádí testování na základě compliance monitorovacího programu, kterým se sleduje uplatňování těchto politik v rámci con4PAS.

O vytvoření compliance monitorovacího programu bylo rozhodnuto za účelem omezení compliance rizik na základě ověření existence a spolehlivosti interních kontrolních mechanismů (první úroveň prevence) a ověření spolehlivosti jejich posuzování.

Podoba compliance monitorovacího programu se skládá z přehledu compliance požadavků, které vyplývají ze stávajících právních předpisů, politik a souboru souvisejících kontrolních mechanismů. Na základě rizikového přístupu se provádí testování fungování těchto kontrolních mechanismů. Výsledkem programu jsou následně strukturální doporučení nebo konkrétní akční plány. Jejich součástí je rovněž následná kontrola a závěrečný reporting.

 

Definice

Za „korupční jednání” se pokládá přímé či nepřímé nabízení, poskytování, přijímání, nabízení věcí určité hodnoty za účelem nečestného financování konání nebo nekonání jiné osoby.

„Platby (finanční plnění) s cílem urychlit provedení úředního úkonu” jsou obvykle platby částek ve prospěch představitelů státní správy k zajištění nebo urychlení běžného úředního úkonu, často s cílem předejít byrokratickému zdržení nebo nečinnosti, k nimž dochází, pokud platba není poskytnuta.

„Ochrana oznamovatelů” se vztahuje na zaměstnance con4PAS nebo třetí osoby, které odhalí korupci v con4PAS na základě ohlášení podnětu v souladu s postupem pro oznamování škodlivého jednání.

„Úplatkářství” zahrnuje platby peněžních prostředků nebo poskytování výhody osobám v obchodní sféře nebo státní správě za účelem získání obchodní výhody. Zjevným příkladem je případ, kdy dodavatel nabídne zaměstnanci společnosti peníze, aby od společnosti získal zakázku. Úplatkářství vede ke ztrátě důvěry a škoda utrpěná v důsledku úplatkářství obecně přesahuje materiální hodnotu úplatku. Úplatkářství zákeřně působí na společnost a může vážně poškodit pověst společnosti a podkopat její oprávnění k podnikání.