Prohlášení

Ochrana osobních informací

Společnost con4PAS, a.s. prohlašuje, že se všemi údaji, které jí poskytnete prostřednictvím formulářů na stránkách společnosti con4PAS, bude naloženo jako s údaji soukromými a budou v tomto smyslu chráněny. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze pro potřeby společnosti con4PAS, a.s. a v žádném případě nebudou bez Vašeho svolení poskytnuty žádným třetím osobám a ani jinak nebudou zneužity.

Přečtěte si naše poučení o zpracování osobních údajůpoučení o užití cookies

 

Prohlášení o autorských právech

Prohlašujeme, že společnost con4PAS, a.s. je držitelem práv k neomezenému užití veškerého textového a obrazového obsahu na tomto webu. Všechna práva, také práva na dotisk, rozmnožování nebo používání, resp. sdělování obsahu výše uvedených dokumentů nebo jejich částí jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného souhlasu con4PAS, a.s. v jakékoli formě reprodukována, předávána třetím osobám, nebo, zvláště za použití elektronických systémů, zpracovávána, rozmnožována nebo zveřejňována. Společnost con4PAS, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat nebo modifikovat obsah.

 

Uzavírání smluv

Smlouvy či jejich změny jsou společností con4PAS, a.s. uzavírány výhradně v písemné formě. Smlouvy musí být podepsané vlastnoručně statutárním orgánem společnosti nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Ochranné známky

Jiné názvy produktů jsou použity jen k identifikaci produktů a mohou být zaregistrovanými značkami příslušných výrobců.

 

Prohlášení uživatele

Uživatel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených ve formulářích na stránkách společnosti con4PAS, a.s. a v jejich přílohách.

 

Politika con4PAS, a.s. proti korupci a úplatkářství

Přečtěte si naše prohlášení o politice proti korupci a úplatkářství.