Poučení o užití cookies

Kdo jsme, naše kontaktní údaje a účel zpracování osobních údajů

Jsme společnost con4PAS, a.s., se sídlem Novodvorská 1062/12, Praha 4 - Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 271 11 598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19783 (dále také „Společnost“). Při provozování naší webové stránky užíváme soubory cookies. Cookies užíváme za následujícími účely:

  1. měření návštěvnosti na našich webových stránkách,
  2. vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách,
  3. cílení reklam a marketingové účely,
  4. fungování webových stránek.

Cookies jsou počítačové soubory, které mimo jiné umožňují jednoznačně rozpoznat koncová zařízení uživatelů webových stránek.

Sběr cookies za účely uvedenými výše lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je v případě cookies zajištujících řádné fungování webových stránek možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společnosti, a umožňuje ho článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

U ostatních účelů je zpracování založeno na Vašem souhlasu.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je uchováváme

Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Zpracování těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, jejich zpracování nám umožňuje řádné fungování webových stránek. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudoanonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného odborného úsilí. Takové zpracování je založeno na Vašem souhlasu, který je vyjádřen v nastavení internetového prohlížeče (umožnění ukládání cookies do koncového zařízení). Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze kdykoliv vzít zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 

Jaké soubory cookies shromažďujeme

Společnost shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Jak můžete nakládat s Vašimi osobními údaji 

O nakládání s Vašimi osobními údaji máte právo ve stanoveném rozsahu rozhodovat. Níže uvedená práva můžete uplatnit (i) osobně nebo písemně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: gdpr@con4pas.cz.


Podle platných právních předpisů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

  1. právo na přístup a opravu – máte právo požadovat od Společnosti potvrzení, jaké osobní údaje zpracováváme, a máte právo na informace o tomto zpracování. V případě, že jsou zpracovávané údaje nepřesné, máte právo žádat o jejich opravu či doplnění;
  2. právo na výmaz – máte právo žádat o výmaz svých osobních údajů, a to zejména v případě, pokud společnost již nebude tyto osobní údaje pro účely, pro jaké byly zpracovány, již dále potřebovat, či pokud Společnost Vaše osobní údaje zpracovávala protiprávně;
  3. právo na přenositelnost – je-li zpracování založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy a provádí se automatizovaně, máte právo obdržet od Společnosti své osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, může Společnost na základě Vaší žádosti předat Vaše osobní údaje jinému správci;
  4. právo na omezení –máte právo na omezení zpracování osobních údajů Společností, a to zejména v případě, že popíráte přesnost osobních údajů – Společnost omezí zpracování na dobu ověření přesnosti údajů – nebo pokud vznesete námitku – Společnost omezí zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody Vás jako subjektu údajů. Po dobu omezení budou Vaše údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány, pouze s Vaším souhlasem nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků Společnosti, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu;
  5. právo vznést námitku – pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany a mají-li Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy Společnosti či třetí strany, pak máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. V takovém případě Společnost osobní údaje již nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy a svobodami, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  6. právo na stížnost – pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, můžete podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.